Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 01.05.2023 r.

Air Joga to witryna internetowa, na której istnieje możliwość składania zamówień na karnety, zajęcia online, produkty i akcesoria do jogi, ubrania i produkty wspierające rozwój i zdrowie – zwana dalej sklepem internetowym, dostępnym w domenie airjoga.pl, prowadzonym przez „Alina Pawela Biała Sowa” , Kopernika 11, Wrocław, NIP: 5491431538, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym airjoga@gmail.com

1. „Alina Pawela Biała Sowa” , prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane na stronie airjoga.pl, mailowo pod adresem airjoga@gmail.com i telefonicznie pod numerem +48880174579. Ewentualne zwroty należy kierować na adres:

Ul.Sienkiewicza 111/9 50-346 Wrocław lub jeśli sklep zdecyduje inaczej, na podany w korespondencji adres paczkomatu inpost.

2. Klienci mają możliwość korzystania z Air Joga bez dokonywania rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Air Joga (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Air Joga ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z „Alina Pawela Biała Sowa” dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których „Alina Pawela Biała Sowa” jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Skutkiem rozwiązania umowy będzie trwałe usunięcie Konta.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Air Joga należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Sklepu umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklepem „Alina Pawela Biała Sowa” , której przedmiotem są usługi świadczone przez „Alina Pawela Biała Sowa” , na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w „Alina Pawela Biała Sowa” , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Air Joga oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Air Joga są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Air Joga są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT. Paragon lub Faktura VAT jest dostarczana w formie papierowej wraz z przesyłką.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie „Alina Pawela Biała Sowa” . Klient ponosi koszty dostawy, które naliczają się w momencie składania zamówienia jeszcze przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, obiór osobisty jest bezpłatny.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a „Alina Pawela Biała Sowa” , dotycząca zakupu danego produktu w Air Joga ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Air Joga jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Air Joga.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu Air Joga. Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Air Joga produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 48h od dnia zawarcia umowy.
Możliwe są następujące formy płatności:

* Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym „Alina Pawela Biała Sowa” , zamówienie jest przekazywane do realizacji.

* Przelewem online/BLIKIEM – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

* Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Standardowo przesyłka wysyłana jest w ciągu 48h (weekend 72h) od otrzymania zapłaty lub określenia formy płatności.

12. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu „Alina Pawela Biała Sowa” , informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

13. „Alina Pawela Biała Sowa” , odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi towarów można złożyć w ciągu 12mies. od daty otrzymania produktu w formie elektronicznej, za pomocą Formularza kontaktowego wysyłanego na adres mailowy wskazany przez Klienta, lub w formie pisemnej na adres „Alina Pawela Biała Sowa”, podany w górnej części Regulaminu. Jeśli  zostanie uznana, klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego przedmiotu na swój koszt na adres Sklepu po wcześniejszym .

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że „Alina Pawela Biała Sowa” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez „Alina Pawela Biała Sowa” albo „Alina Pawela Biała Sowa” nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

16. „Alina Pawela Biała Sowa” rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni „Alina Pawela Biała Sowa” nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż sklep uznał żądania za uzasadnione. Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi  „Alina Pawela Biała Sowa”. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi klient.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Air Joga nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu airjoga.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe, „Alina Pawela Biała Sowa” zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez „Alina Pawela Biała Sowa” w ramach Air Joga będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu